เช็กสิทธิประกันสังคมทั้ง 3 มาตรา ก่อนเที่ยวสงกรานต์ หากเจ็บป่วยได้รับสิทธิอะไรบ้าง
ช่วงหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ หากผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จะต้องเดินทางไกล แล้วประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างช่วงสงกรานต์ สามารถรับสิทธิประกันสังคมได้ดังต่อไปนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

สิทธิประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 หากประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ใดก็ได้ ไม่จำกัดว่าต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการรักษา

 • ยื่น “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อแสดงการเข้าใช้สิทธิ
 • เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
 • กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิได้

หากเข้าหลักเกณฑ์ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย โดยผู้ป่วยที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติต้องมีอาการดังต่อไปนี้

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ประกาศคณะกรรมการแพทย์กำหนดครอบคลุม 72 ชั่วโมงไม่นับรวมวันหยุดราชการ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ฉุกเฉินวิกฤติ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและให้รีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง

ผู้ประกันตนมาตรา 40

สิทธิประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลสามารถใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เงื่อนไขการรับสิทธิ

ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ทางเลือกที่ 1 และ 2

สิทธิประกันสังคมได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 1. นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท
 2. ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท
 3. ไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว หรือ ให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน (มีใบรับรองแพทย์มาแสดง) ได้รับครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี

*ภายใน 1 ปี ได้รับสิทธิตาม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี

ทางเลือกที่ 3

สิทธิประกันสังคมได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 1. นอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท
 2. ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท

*ภายใน 1 ปี รับสิทธิตาม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ: สิทธิการรักษาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ/บัตรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดิมที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและ สปสช. แต่การไม่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยใดๆ เลย จะเป็นการดีที่สุด 

อ้างอิงข้อมูล: สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)