วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนของทุกปี มีประวัติและความสำคัญอย่างไร
วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี นับจากวันประกาศใช้กฎหมายด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

ประวัติวันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน คือ วันที่ 1 เมษายนของทุกปี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวันครบรอบประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกมา 50 ปี วัตถุประสงค์ของงานวันข้าราชการพลเรือน คือการมอบรางวัลให้กับข้าราชการดีเด่น เพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแต่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว โดยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน 2565

วันข้าราชการพลเรือน ในปี พ.ศ. 2565 งดการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และจัดนิทรรศการออนไลน์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมจิตอาสาจากกระทรวงพลังงาน และกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่น โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ส่วนราชการระดับกระทรวงและจังหวัด

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติสลักคำว่า “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” บนพื้นหลังสีขาว แสดงความหมายถึงข้าราชการผู้ประกอบคุณงามความดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น

การประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรณีประดับบนชุดเครื่องแบบข้าราชการ ประดับที่ใบปกกระเป๋าเสื้อด้านขวา ชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้แนวรังดุม กรณีเสื้อไม่มีกระเป๋าให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาในระดับเดียวกัน กรณีมีเครื่องหมายเข็มพระราชทานอื่นให้พิจารณาด้วยความเหมาะสม โดยไม่ประดับในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าเข็มพระราชทาน กรณีประดับกับชุดสากล ชุดซาฟารี ชุดไทย และเสื้อพระราชทาน ประดับที่ปกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือเสื้อชั้นนอก

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.