ประวัติ “วันช้างไทย” 13 มีนาคมของทุกปี สำคัญอย่างไร
ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองชนชาติไทยมาแต่อดีต ครั้งหนึ่งประเทศสยามเคยใช้ “ช้างเผือก” เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ช้างมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติการทำยุทธหัตถี จึงเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างจึงมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากำหนด “วันช้างไทย” ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

ประวัติวันช้างไทย

วันช้างไทยตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีที่มาจากคณะกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับช้างไทย ร่วมกับคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหาวันที่เหมาะสมเพื่อเป็นวันระลึกและจัดกิจกรรมวันช้างไทย จึงได้เลือกวันที่ 13 มีนาคมเป็น “วันช้างไทย” อันเป็นวันที่ตรงกับการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา และทรงมีชัยชนะ และคณะกรรมการได้คัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ “ช้างเผือก” เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และคณะรัฐมนตรีได้ห็นชอบประกาศให้วันที่ 13 มีนาคมเป็นวันช้างไทย และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม “วันช้างไทย” เพื่อให้ประชาชนคนไทยสนใจช้าง รักหวงแหนช้าง ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากขึ้น รวมถึงเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของช้างไทย

วันช้างไทยของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับช้างไทย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นอยู่และความสำคัญของช้าง ในอดีตช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมรบทำยุทธหัตถี เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ “ช้าง”

ช้างมีอายุขัยอยู่ที่ 50-70 ปี ใช้เวลาตั้งท้องนานถึง 22 เดือน และธงชาติของประเทศไทยเคยใช้รูปธงช้างเผือกเป็นธงสัญลักษณ์ประจำชาติในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

กิจกรรมวันช้างไทย 2565

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา ณ สยามพารากอน

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ปฏิญญาจรรยาบรรณควาญช้างไทย : อีกทางรอดของช้างไทยในอนาคต และ การเสวนาเพื่อสุขภาพช้างไทย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีช่วยช้างชราจากโรคไตได้อย่างไร ?” เพื่อให้เยาวชนยุคใหม่ตระหนักในการช่วยเหลือช้าง และยกย่องช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565 ลาน Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน