คืนภาษี 2565 รวมสิทธิ์ลดหย่อนและวิธีขอคืนแบบรวบรัด
คืนภาษี 2565 ในที่นี้เล่าถึงวิธีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี 2564 ที่หลายคนได้ยื่นขอคืนภาษีกันไปแล้ว โดยจะได้รับเป็นเช็คคืนเงิน หรือโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หลังจากนั้นจะมีเอกสารส่งทางไปรษณีย์เพื่อยืนยันการคืนภาษีตามสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2564 หากใครเพิ่งคืนภาษีเป็นปีแรกแล้วยังไม่เข้าใจขั้นตอน มาติดตามวิธีขอคืนภาษี 2565 ได้ที่นี่

คืนภาษี 2565 ด้วยตัวเอง

คุณสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กรมสรรพากรเพื่อติดตามสถานะคืนเงินภาษีได้ด้วยตัวเอง ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์กรมสรรพากร

http://www.rd.go.th => E-FILING => สอบถามการขอคืนภาษี => ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 หรือ
http://www.rd.go.th => CONTACT US => สอบถามปัญหา / แนะนำ/ร้องเรียน (Contact Us)
2. ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) : 1161
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ

เมื่อกดยื่นแบบแล้วกรมสรรพากรก็จะดำเนินการตามคำร้องขอคืนภาษี แต่ในกรณีที่ผ่านมา 7-14 วันแล้วยังไม่ได้เงินคืน ทางสรรพากรอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้ โดยคุณสามารถยื่นเอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ สแกนเป็นไฟล์ pdf แล้วอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ หรือส่งทางไปรษณีย์

ttp://www.rd.go.th => E-FILING => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หรือ http://www.rd.go.th => ห้องข่าว => ข่าวสารอื่นๆ => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี 2565

หากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบสถานะพบว่า “คืนเงินภาษี” แต่ไม่ได้รับเช็ค เนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเหตุผลอื่นๆ ก็ขอรับเช็คใหม่ได้ โดยติดต่อยื่นเรื่องกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ใช้เอกสาร 2 อย่าง

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้คนอื่นดำเนินการแทน)

ได้เงินคืนภาษีน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ปรากฏบนเว็บไซต์กรมสรรพากร

กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษี 2565 ยื่นแบบมากกว่า 1 ฉบับ ทำให้การขอคืนภาษีลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดำเนินการติดต่อกรมสรรพากรท้องที่เพื่อคืนเช็ค และแก้ไขเช็คให้ถูกต้อง

ขึ้นเช็คไม่ได้ เช็คหาย หรือ ธนาคารปฏิเสธการจ่าย

กรณีขอคืนภาษีเป็นเช็คแล้วเช็คสูญหาย หรือชื่อสกุลไม่ตรง หรือเช็คมีอายุเกิน 6 เดือน ก็ให้ไปติดต่อสรรพากรพื้นที่ นำเอกสารไปประกอบคำร้อง ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2. กรณีเช็คสูญหายต้องใช้หนังสือแจ้งความ
3. หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล
4. หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทน)

ไม่เห็นด้วยกับยอดเงินคืนภาษีที่ได้รับ

กรณีขอคืนภาษีแล้วได้รับยอดคืนภาษีไม่ตรงกับที่ยื่นเรื่อง ต้องการอุทธรณ์ ให้จัดทำหนังสืออุทธรณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ ภายในระยะเวลา 15 วันหลังได้รับหนังสือ ค.30

สิทธิลดหย่อนภาษี 2564

ย้อนกลับมาดูว่ามาตรการลดหย่อนภาษี 2564 ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

1. สิทธิลดหย่อนผู้มีเงินได้ 60,000 – 120,000 บาท แล้วแต่กรณี
2. คู่สมรส 60,000 บาท
3. บุตร คนละ 30,000 บาท บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป คนละ 60,000 บาท
4. อุปการะบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หรือของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
6. เบี้ยประกันชีวิตของบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หรือของคู่สมรส
7. เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ, เบี้ยประกันแบบบำนาญ
8. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการออม SSF
11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย
12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ระยะเวลาการคืนภาษี 2565

เมื่อยื่นแบบขอคืนภาษีแล้วจะได้รับเงินคืนภาษีใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10

ที่มา : https://www.rd.go.th/35775.html